Условия за ползване

 

Общи условия


Zebrabook.bg e регистриран домейн на „Зебра Сист” ЕООД в областта на .bg към Регистър.БГ ООД. „Зебра Сист” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Орлица 31Б, ЕИК: 202815817, ДДС номер: BG202815817.
Осъществявайки достъп и използвайки уебсайта на Зебра Сист ЕООД , вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

 

Собственост над съдържанието


Съдържанието на уебсайта, обхващащо  текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Zebrabook.bg („Зебра Сист” ЕООД) , е изрично забранено.

 

Използване на Уебсайта


Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на части или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Зебра Сист ЕООД;
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

Задължения на потребителя при регистриране


Предвид ползването на онлайн магазин zebrabook.bg, потребителят се съгласява да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.
 

Защита на личните данни. Конфиденциална политика


Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на zebrabook.bg  при ползване от него на онлайн магазина, както и на поправка на тези лични данни.
Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от zebrabook.bg  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на zebrabook.bg.
Zebrabook.bg  изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на zebrabook.bg, след като извърши процеса на регистрация.
В случай на загубена (забравена) парола и изрично искане от страна на потребителя, zebrabook.bg се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес,  лично посочен от потребителя.
Zebrabook.bg  не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

Цени


Zebrabook.bg  има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуална книжарница, zebrabook.bg  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

Заплащане на закупени книги и продукти


При плащане в брой на поръчаните книги потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на zebrabook.bg  или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път в лева, потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на zebrabook.bg  в  Централна кооперативна банка АД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните книги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката.


Отговорност


Zebrabook.bg  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
Zebrabook.bg  не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Zebrabook.bg  не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Zebrabook.bg  може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Zebrabook.bg  не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
Zebrabook.bg  не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.

 

Връзки към уебсайтове на трети лица


Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от zebrabook.bg. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Zebrabook.bg  няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

Приложимо право


За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

Координатите на „Зебра Сист ЕООД” са следните:

гр. София, ул. Орлица 31Б
тел. +359 2 479 22 71

Най-продавани